Ochrona danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opiekanova Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25, tel. (32) 440 78 40, e-mail: biuro@opiekanova.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Bartłomieja Czaudernę, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej inspektor@opiekanova.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1) Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
2) Wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3) Podjęcie działań zgodnie z wyrażona przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4) Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

IV. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego działania lub świadczonej usługi.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy lub być dobrowolne. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, a:
1) będzie istniał obowiązek ustawowy – nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
2) podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub będzie stanowić wymóg umowny – nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy lub zrealizować jej postanowień.
3) podanie danych będzie dobrowolne – nie będziemy mogli podjąć określonych działań.

XI. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są zbierane bezpośrednio lub pozyskiwane w sposób inny.

XII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.